Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Έκθεση εκπροσώπου του ΥΔΔΑΔ στην 22η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την Ποιότητα της Δικαιοσύνης (GT - QUAL) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ).